هزینه پایه طراحی سایت مبلغ یک میلیون تومان میباشد و با توجه به امکانات درخواستی شما این هزینه افزایش داده میشود

 

قالب وب سایت *

عنوان انتخاب قیمت
بدون هزینه
(500,000 تومان)

زبان سایت

تعداد زبانی که مایلید سایت شما به آن ترجمه شود

عنوان انتخاب قیمت
بدون هزینه
(700,000 تومان)
(1,400,000 تومان)
(1,900,000 تومان)

افزونه های سایت

عنوان انتخاب قیمت
(10,000 تومان)
(50,000 تومان)
(50,000 تومان)
(110,000 تومان)
(30,000 تومان)
(10,000 تومان)
(30,000 تومان)
(70,000 تومان)
(500,000 تومان)
(600,000 تومان)
(100,000 تومان)
(200,000 تومان)
(680,000 تومان)
(300,000 تومان)
(500,000 تومان)
(100,000 تومان)
(100,000 تومان)
(100,000 تومان)
(100,000 تومان)
(200,000 تومان)
(100,000 تومان)
(300,000 تومان)
(500,000 تومان)
(300,000 تومان)
(2,000,000 تومان)
(100,000 تومان)
(200,000 تومان)
(500,000 تومان)
(1,000,000 تومان)
(100,000 تومان)
(100,000 تومان)
(300,000 تومان)

امکانات نرم افزاری

عنوان انتخاب قیمت
(50,000 تومان)
(50,000 تومان)
(50,000 تومان)

پشتیبانی و آموزش

عنوان انتخاب قیمت
(10,000 تومان)
(60,000 تومان)
(40,000 تومان)

میزبانی وب

عنوان انتخاب قیمت
بدون هزینه
(150,000 تومان)
(500,000 تومان)
(1,000,000 تومان)