راه اندازی باشگاه مشتریان نمایندگی بیمه کار آفرین


احتراما به استخضار میرساند در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ باشگاه مشتریان و کارت های وفاداری دفتر بیمه کار آفرین (نمایندگی رضایی) طراحی و چاپ شد و در اختیار آن مجموعه قرار گرفت.

نمونه کارت طراحی شده توسط آریا پرداز 

 
کارت لویالتی بیمه کار آفرین

کارت لویالتی بیمه کار آفرین