راه اندازی باشگاه مشتریان دکتر علی اسمعیل زاده


احتراما به استخضار میرساند در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ باشگاه مشتریان و کارت های وفاداری دکتر علی اسمعیل زاده چاپ و راه اندازی شد ودر اختیار آن مجموعه قرار گرفت

نمونه کارت طراحی شده توسط آریا پرداز

 
کارت عابر بانکی دکتر علی اسمعیل زاده

کارت عابر بانکی دکتر علی اسمعیل زاده